top of page
Çatı Tamiri Çatı Yapımı Sözleşme Örneği

ÇATI (YAPIM / YENİLEME / TAMİR) SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR:

Bir taraf (‘’İşin Sahibi’’) ile diğer taraftan arasında ve Tamirat işinin aşağıdaki şartlarla yapılmasında anlaşmaya varılmıştır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Çatı tamiri – İzolasyon Yapımı.

3. SÖZLEŞMENİN BEDELİ:

Yapımcı yapılması istenen konu işi, ...............TL bu sözleşme ile eklerindeki şartlara uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt eder.

4. ÖDEME PLANI

Yapılacak iş ile ilgili ödeme planı aşağıda verilmiştir.

Ödeme Şekli:

 

5. İŞİN SÜRESİ

İşin eksiksiz olarak yapılarak teslim edilmesi için süre bu sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten itibaren Hava Şartları Çalışmaya Elverişli Olması Halinde- [Üç. (3) gündür.]

6. İŞİN KONTROLU ve TESLİM ALINMASI

İş Sahibi işin kontrolünü kendi yapmakta veya başka kişi veya kurumlara yaptırmakta serbesttir.

Yapımcı işin kontrolü sonucunda fenni şartlara, göre hatalı, eksik veya yanlış uygulamaları tamamlamak veya düzeltmekle yükümlüdür.

 

7. TEKNİK ŞARTLAR:        

      İş bu sözleşme kapsamında kullanılan tüm malzemeler, yürürlükte olan EN harmonize standardı varsa CE belgeli, yoksa TSE belgeli olmalıdır.

  • Yapım sırasında işçi sağlığı ve güvenliğini, malzeme güvenliğini ve yangın güvenliklerini sağlanacaktır.

  • İş bu sözleşmeden kaynaklanan işlerin yapılması üzerine doğan inşaat artıkları Yapımcı tarafından temizlenerek işyeri dışına çıkarılacaktır

 

8. ÖZEL ŞARTLAR:

  • Yapımcı, işin gerektirdiği sayıda teknik eleman, kalifiye usta, yardımcı ve işçiyi temin edecek olup ayrıca kendisi veya bir yetkilisi işin başında bulunacaktır.

  • Yapımcı işbu sözleşmede belirtilen iş süresine (programına) uymakla yükümlüdür.

  • Yapımcı İş Kanunu, İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü, Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine göre her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlü ve sonuçlardan sorumlu olacaktır. Yapımcı kullanacağı tüm araç gereçleri, bunlara ait standartlara uygun sarf malzemelerini kendisi karşılayacaktır.

  • Yapımcı iş bu sözleşme gereğince imalat ve montaj yaptığı süre içinde, mevcut diğer imalatlara ve üçüncü şahıslara zarar vermemeyi taahhüt etmiş olup; aksi halde diğer imalatlara ve üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan doğrudan sorumlu olacaktır.

  • Yapımcı taahhüdündeki işi İşin Sahibinin onayı olmadan kısmen veya tamamen başkasına devredemez.

 

9. GARANTİ SÜRESİ

Garanti süresi, işin tamamlanmasından ve teslim tutanağı düzenlenmesinden itibaren 2 [iki]yıl olarak belirlenir. Garanti süresinde, uygulama hatalarından kaynaklanan tüm onarımlar, Yapımcı tarafından karşılanacaktır.

 

10. DEVİR

Yapımcı bu sözleşme ile yüklenmiş olduğu işi İşin Sahibinin onayı olmadıkça hiçbir şart dahilinde, üçüncü gerçek ve tüzel kişilere devir ve ciro edemez. Aksi takdirde, İşin Sahibi dilerse sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Yapımcı işin belirli kısımlarını kendi sorumluluğu altında ve işverenin yazılı onayını alarak alt yapımcılara verebilir.

 

İşbu sözleşme iki nüsha olarak hazırlanmış ve taraflarca …./ …/ 201... tarihinde okunarak imza altına alınmıştır.

 

 

Uygulamalar -  Yapılacak işler Aşağıda Verilmiştir.

bottom of page